کسبه جزء

در این عصر نبود پروژه های دندان گیر برای افتتاح، از مدتها پیش همه جا جار زده بودند که در آخرین روزهای سالی که گذشت بخش باقی مانده از آزادراه قزوین - رشت یعنی منجیل - رودبار از سوی رییس…
ادامه مطلب ...