آرشیو برچسب

اشعار گیلکی

روایت طنز آمیخته با رنج زمانه

یکی از ویژگی‌های مشترک آثار ادبی اجتماعی، آگاهی دادن به مردم است که این آگاهی‌بخشی با رویکرد اعتراضی و یا اصلاحی ‌اش در  ایجاد انگیزه در حرکت‌های اجتماعی بسیار تاثیرگذار است. چرا که ادبیات می‌تواند به صورت هدف‌مند، بار رسالت اجتماعی را به دوش بکشد و زمینه را برای تحولات اجتماعی هموار سازد. این روزها نیز که یادآور رنج‌ها و تنگناهای مبارزات و رشادت های آزادیخواهان گیلان در دوره های تاریخی گذشته است، می تواند برای جامعه معترض امروز ره‌توشه‌ای اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. محمدعلی افراشته یکی از شاعران و سیاست ورزان عصر مشروطه…