آرشیو برچسب

اعتراضات معلمان

تبعیض و آموزش نوین، دو اصل فراموش شده است

بار آنچه در ایران به نام «جامعه‌ی مدنی» شناخته می‌شود، در سال‌های گذشته با جنبش معلمان پیوند خورده است. بسیاری معتقدند جنبش‌های صنفی ـ اعتراضی معلمان پس از اعتراضات خیابانی سال‌های گذشته، موفق‌ترین گام در محکم‌کردن جای پای جامعه‌ی مدنی در ایران بوده است. قبضه‌ی آموزش و پرورش و بی‌توجهی به مسائل صنفی معلمان دو عاملی بوده‌اند که معلمان را با خیابان آشتی داده تا آن‌ها دوباره راه تحقق مطالبات‌شان را در اعتراضات خیابانی بجویند. هرچند که منتقدان جنبش معلمان عقیده دارند این جنبش بیشتر در پی مطالبات صنفی خود است و به سایر حوزه‌های…