آرشیو برچسب

بازیافت

محیط زیست رودسر: مدیریت پسماند این شهرستان ناقص است

«علی محمد پور» رییس اداره محیط زیست شهرستان رودسر گفت: زباله در رودسر ناقص مدیریت می شود. محمدپور با اشاره به اینکه میزان تولید زباله براساس سرانه جمعیتی شهرستان بالغ بر 4500 تن درماه است، افزود: از این میزان فقط 3هزار تن زباله جمع آوری وبه شکل ناقص مدیریت می شود. مابقی هزار و500 تن زباله دیگربه شکل سرگردان درعرصه های طبیعی رها و پس ازاولین بارندگی های شدید فصلی ازطریق رودخانه ها به دریا می رسد. وی مدیریت پسماند درشهرستان رودسررا نامناسب بیان کرد و ادامه داد: نقایص ساختاری، فنی و مدیریتی کارخانه کمپوست، فقدان جایگاه…