آرشیو برچسب

تاریخچه شهر

شورا و گل زدن به دروازه‌ی خالی شهر

در ایران حوزه‌ی مدیریت شهری نیز مثل تمام حوزه‌های دیگر مدیریتی آکنده از ارزش‌ها و ساخت‌هایی است که قرابت قابل لمسی با ماهیت حوزه‌ی موردنظر ندارند. اگر با این پیش‌فرض به جریان مدیریتی حاکم بر کشور در چهار دهه‌ی گذشته بپردازیم، می‌بینیم که ساخت‌ها وارونه شده‌ و ارزش‌هایی بلاموضوع جایگزین ارزش‌های واقعی در اغلب حوزه‌ها شده‌اند. مدیریت شهری هم که در چهل سال گذشته همواره رکنی سیاسی بوده و نتوانسته گلیم خود را از آب ارزش‌های سیاسی و اعتقادی حاکم در بیاورد، گرفتار چنین موضعی بوده و هست. همانطور که علوم سیاسی را نمی‌توان به نفع یک…