آرشیو برچسب

توسعه وضعیت زنان

کلافِ سیستماتیک «حذف»

تبعیض جنسیتی، جنسیت‌زدگی، جنسیت‌نگری یا سکسیزم به معنی هرگونه پیش‌داوری یا تبعیض براساس جنسیت افراد است. تبعیض جنسی به‌طور تاریخی و فرهنگی، بیشتر در جهت فرودست کردن زنان به کار گرفته شده است. پیامد تبعیض جنسیتی می‌تواند به گونه‌های آزار جنسی، تجاوز جنسی یا انواع خشونت جنسی خود را در جامعه نشان دهد. جنسیت‌زدگی خصمانه و جنسیت‌زدگی دلسوزانه فعالین حقوق زنان، جنسیت‌زدگی را به دو سطح جنسیت‌زدگی خصمانه و جنسیت‌زدگی دلسوزانه تقسیم بندی می‌کنند. جنسیت‌زدگی خصمانه به شکل سلطه‌جویی مردسالارانه و باورهای تحقیرآمیز خود را نشان…