آرشیو برچسب

جایگاه سوخت صومعه سرا

ضعف شهرداری صومعه سرا در نگهداری جایگاههای سوخت CNG

جایگاه سوخت CNG شهرداری صومعه سرا که تنها جایگاه درون شهری این شهر است، مدت 4 ماه در تعطیلی به سر می‌برد. این موضوع موجب تجمع شهروندان صومعه سرایی در سایر جایگاه‌های سوخت و ایجاد صفهای طویل در آنها شده است. این درحالیست که نگه داری این جایگاه در اختیار شهرداری صومعه سرا قرار دارد و اختلافات مدیریت شهری مانع از تخصیص منابع مالی برای رفع مشکل این جایگاه تاکنون بوده است. «سید سعید انصاری» رییس CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان در پاسخ به سوال مرور مبنی بر دلیل تعطیلی این جایگاه گفت: جایگاه‌های سوخت گاز در اختیار…