آرشیو برچسب

داوری دوسالانه عکس سرمایه اجتماعی

داوری چهارمین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی

جلسه‌ی داوری چهارمین دوسالانه‌ی ملی «عکس سرمایه اجتماعی» روز جمعه 25 بهمن 1398 در دفتر موسسه سبزکاران بالان، با حضور داوران برجسته‌ی این دوره از دوسالانه آقایان مهدی سروری، علی شاکر، علیرضا عزتی، شباب گلچین، کریم متقی، به دبیری آقای الوند رضازاده  برگزار شد. تعداد آثار رسیده به دبیرخانه چهارمین دوسالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی در مجموع 3877 اثر بوده که از این تعداد 2568 اثر مربوط به بخش اصلی و 1309 اثر مربوط به بخش ویژه بوده است. این آثار پس از بررسی در جلسه هیات ارزیابی و تطبیق مصادیق تصویری مفهوم سرمایه اجتماعی که دو روز…