آرشیو برچسب

شوراهای شهر

عنصر «خدمت» در شهرداری گم شده است

چگونه می‌توان آب رفته را به جوی بازگرداند؟ بگذارید اینگونه بپرسم؛ چطور می‌توان ساقه‌های مدنی یک ساختار سیاسی را دوباره سبز و در معرض رشد قرار داد وقتی که ریشه‌های آن در فساد، بی‌مبالاتی و مسئولیت گریزی محصور شده است؟ شوراها که بنا بود مسئولیت‌پذیری و اشاعه‌ی کار جمعی را به فرهنگ شهری و روستایی سراسر ایران اشاعه دهند، پس از دو دهه فعالیت کجا ایستاده‌اند؟ اهمیت نظام‌های پارلمانی در این است که عقل جمعی در کوچکترین امور زندگی جمعی نیز حاکم است، وقتی که پارلمان‌های کشوری و شهری، برآیندی از تفکر غالب در جامعه‌ی محل بحث باشند، اسب…