آرشیو برچسب

شورای تامین

شورای تامین هم حریف متصرفین طرح ساحلی نشد

کش و قوس طرح ساحلی گیسوم در شهرستان تالش پایانی ندارد و معلوم نیست که چند ضلعی گیسوم واقعا چند ضلع دارد. گزارش پیشین مرور به موضوع درگیری فیزیکی پر حاشیه گیسوم اختصاص یافت. نماینده تالش، عضو شورای شهر و مدیر عامل شرکت برنده مزایده هر کدام به روایت خود گیسوم از این درگیری را به زبان آوردند. این درحالی است که «علی محرمی» نماینده شهرداری تالش در طرح ساحلی گیسوم با رد اظهارات نماینده تالش در مجلس شورای اسلامی در خصوص دخالتهای وی در اداره این مجتمع ساحلی به مرور گفت: طرح ساحلی متعلق به شهرداری تالش است و من در مباحث مالی…