آرشیو برچسب

مدیریت شهری

ضربه موازی کاری بر رودخانه ها و پسماند گیلان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان حل مشکل پسماند و رودخانه های رشت را نبود مدیریت واحد دراستان بیان کرد. به گزارش مرور، " کیوان محمدی" افزود: مشکلات رودخانه‌های زرجوب و گوهررود و پسماند نه تنها بودجه بلکه به نداشتن مدیریت واحد برمی‌گردد. وی افزود: این سازمان برنامه‌های استراتژیک استان را درقالب برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین مدون می‌کند و برنامه‌ریزی عملیاتی توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود. درحل مسئله پسماند نیز مدیریت اجرا برعهده متولی است و وظیفه سازمان مدیریت استان فقط برجنبه نظارتی درچارچوب طرح آمایش…