آرشیو برچسب

مشارکت مردمی

ارزش کار داوطلبانه در توسعه جامعه مدنی

خروجی‌های زندگی انسان بر زیست‌کره خانه زمین نشان می‌دهد که چگونه مدیریتی بر آن داشته است. از زمانی که انسان توانست خود را بشناسد و درک کند این زندگی چه قدر ارزشمند است، به دانش، اقتصاد و رسم و آیین توجه کرد و انبار کردن آب‌ها، تغییر در چهارچوب خانه زمین و کشمکش‌ها برای دسترسی داشتن و صاحب شدن منابع زمین بیش‌تر و بیش‌تر شد. برخی حرفه‌ای عمل کردند، عده‌ای از میان‌برها بهره بردند و کسانی از اجزا و وسایل حرفه‌ای و میان‌برها بیش‌تر و بیش‌تر بهره‌مند شدند و شمار بسیاری به اندک دسترسی به این منابع راضی شدند. تماشاگرانی نیز داشتیم…

مشارکت مردمی؛ از حرف تا عمل

مدیریت منابع طبیعی و نوع تصدی گری آن امروزه یکی از الزامات در حفاظت مناطق محسوب می شود. آنچه که مشخص است شیوه ی حفاظت دولتی تاکنون نتوانسته به جلوگیری از تخریب محیط و همراه کردن مردم در اطراف مناطق بیانجامد. هرچند که تزریق اعتبارات لازم جهت حفاظت نیز از روند مطلوبی برخوردار نبوده و همواره کمبود های مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی را می توان از عوامل عدم توفیق سازمان های متولی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در مدیریت مناطق بر شمرد. با این حال مشارکت مردمی حق اساسی مردم است تا بطور کامل و موثر در تصمیم گیری در همه سطوح که همیشه…