آرشیو برچسب

کود آلی

پسماند را چگونه مدیریت کنیم؟

1- کاهش تولید پسماند وجود شهرها مستلزم تجمیع شدید مواد خوراکی، آب، انرژی و مواد خام و سپس پراکنده کردن مجدد آن‌ها به شکل پسماند، فاضلاب و آلاینده‌های آب و هوا است و مدیران شهرها را در همه جهان به چالش می­کشد. ما برای مدیریت پسماند در ابتدا می‌بایست از روند مطلوب و عناصر مدیریتی مدیریت پسماند آگاهی داشته باشیم و سپس با یک برنامه مشارکتی وارد عمل شویم. در قانون مدیریت پسماند تعریفی که از پسماند ارایه شده: "پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و از…

زباله سراوان، کلاف پیچیده

بر کسی پوشیده نیست که مدیریت پسماند یکی از بزرگترین چالش های گیلان است که به نظر می‌رسد نقطه تمرکز آن محل دفن زباله سراوان و پیامدهای ناشی از زباله های این منطقه است که می‌تواند  بخشهای زیادی از استان را دچار بحرانهای جدی محیطزیستی کند. سالهاست این موضوع به اولویت اول و دغدغه مسولین بدل شده و برای آن نیز اعتبارات زیادی دریافت شده است. اما با این وجود همچنان سراوان و زباله هایش چالش، معضل و غده ی سرطانی برای گیلان باقی مانده است. حدود 35 سال زمان بسیار زیادی برای تصمیم گیری و اجرای یک برنامه عمل مدیریتی است. شاید نیاز باشد…

زباله سراوان؛ شمارش معکوس یک بحران شهری

خبر رسید که اعضاء و رئیس شورای ششم از مرکز دفن سراوان و شرکت کود آلی بازدید کردند، ای آقایان روسا از راه بازدید با آدم‌هایی که مسیر را به این جا کشاندند، به مسیر متفاوتی نمی‌رسید. آنچه در دفنگاه سراوان گذشته و می‌گذرد همانی است که شما آقای احمدی را برای شهرداری انتخاب کردید؛ آقای احمدی ده ماهی است که سکاندار شهرداری رشت است و حتی یکبار دغدغه دفنگاه سراوان و کارخانه کود آلی را بیان ننموده و در سیل تغییراتی که در مدیران شهرداری بوجود آورده حتی سخنی از این دو مدیریت نداشته است پس یا باید نتیجه گرفت که ایشان همچنان معتقدند…