آرشیو برچسب

NGO

نگاهی به تشکل‌های مردم نهاد در ایران و کارکردهای آن

سال 1354 که به استخدام آموزش و پرورش درآمدم، در میدان شوش تهران وارد مدرسه‌ای شدم که مدیر مدرسه از اعضای هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات (انجمن پس از انقلاب منحل شد) بود و داستان من با تشکل‌های مردم نهاد شروع شد. از نیمه دوم قرن بیستم از دل جامعه‌ای با کمبود و یا نبود ساختار دموکراتیک، جامعه مدنی نوین شکل گرفت و تشکل‌های مردم نهاد (سازمان‌های غیردولتی/سمن/ NGO) بخش اساسی جامعه مدنی نوین است. در جامعه‌ای کوچک یا بزرگ مردم با شرکت در مراحل مختلف تصمیم‌گیری، برنامه ریزی و اجرا و پایش، پی در پی شریک کارها می‌شوند. داوطلبی…